Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmäna råd offentliggör Mjöbäcks Sparbank org nr. 565000-6520 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
Mjöbäcks Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

 

     

Kapitalbas, tkr

20180930

Kärnprimärkapital143 847
Supplementärkapital0
Total kapitalbas143 847

Riskvägda exponeringsbelopp

Kreditrisker646 500
Operativa risker enligt basmetod47 989
Totalt riskvägt belopp694 489

Riskvägt belopp per

exponeringsklass kreditrisker

Exponeringar mot institut16 276
Exponeringar mot företag117 746
Exponeringar mot hushåll330 563
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter150 500
Fallerande exponeringar810
Aktieexponeringar22 235
Övriga poster8 370
Summa riskvägt belopp

646 500

Krav på kapitalbasens storlek

Kärnprimärkapitalrelation4,5%
Primärkapitalrelation6,0%
Total kapitalrelation8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert2,5%
Kontracyklisk kapitalbuffert2,0 %
Summa kapitalbaskrav12,5%

Specifikation över buffertkrav

Kapitalkonserveringsbuffert2,5%
Kontracyklisk kapitalbuffert2,0%
Summa buffertkrav4,5%

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapital/riskvägt belopp20,71%
Totalt kapital/riskvägt belopp

20,71%Sparbanken har en intern process för utvärdering av verksamhetens kapitalbehov. Kapitalbehovet bedöms utifrån de risker verksamheten utsätts för. Stressade scenarioanalyser ligger till grund för planeringen av Sparbankens kapitalbehov. Styrelsen fastställer det internt bedömda kapitalkravet varje kvartal, vilket framgår i länken nedan.

Mer information om Sparbankens riskhantering och kapitalsituation finns att läsa i årsredovisningen, framförallt i noterna om riskhantering och kapitaltäckning.

Internt bedömt kapitalkrav

Stäng Skriv ut